logo

Category : risale-i nur okumaları

07 Şub 2017

hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti

Nev’-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cem’iyetli merkez ve en esaslı zenberek ve dünyevî saadet için bir Cennet, bir melce, bir tahassüngâh ise;       aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise; samimî ve ciddî ve vefadarane hürmet ve hakikî ve şefkatli ve fedakârane merhamet ile olabilir ve bu hakikî hürmet ve samimî merhamet ise; ebedî bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir […]

07 Şub 2017

mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir

bu mevcudatın yüzleri âlem-i manaya müteveccihtir, münasib meyveleri orada veriyor ve gözleri esma-i kudsiyeye dikkat ediyorlar, gayeleri o âleme bakıyor. Ve özleri dünya toprağı altında, sünbülleri âlem-i misalde inkişaf ediyor. İnsan istidadı nisbetinde burada ekiyor ve ekiliyor, âhirette mahsul alıyor. Evet şu eşyanın esma-i İlahiyeye ve âlem-i âhirete müteveccih yüzlerine baksan göreceksin ki; mu’cize-i kudret olan herbir çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi var. Kelime-i hikmet olan herbir çiçeğin bir ağaç çiçekleri kadar manaları var ve o hârika-i san’at ve manzume-i […]

06 Şub 2017

kafa feneri ve yıldız böceği

Misalin şu yolcuya benzer ki: Güneşin ziyasından gözünü kapar. Kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Sözler – 80 İşte yıldız böceği hükmünde olan kafa fenerine itimad eden ve Kur’an güneşinden gözünü yuman kozmoğrafyacı efendi! Şu yedi basamaklarda işaret edilen hakikatlara birden bak. Gözünü aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi i’caz ışığı içinde şu âyetin manasını gör!. O âyetin semasından bir hakikat yıldızı al, senin başındaki şeytana at, kendi şeytanını […]

06 Şub 2017

insan başı boş değil

İnsan başıboş değil. Bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Risale-i Nur

01 Mar 2016
01 Mar 2016
29 Şub 2016
27 Şub 2016

insanın üç hayatına lazım olanlar

Hem insan ibadet için halk olunduğunu, fıtratı ve cihazat-ı maneviyesi gösteriyor. Zira hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez. Fakat hayat-ı maneviye ve uhreviyesine lâzım olan ilim ve iftikar ile tazarru’ ve ibadet cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir. Sözler – 23 hayat-ı dünyeviyesine lâzım olan amel ve iktidar cihetinde en edna bir serçe kuşuna yetişmez.  hayat-ı maneviyesine lâzım olan  ilim ve iftikar cihetinde hayvanatın sultanı ve kumandanı hükmündedir.   hayat-ı  uhreviyesine lâzım […]

27 Şub 2016

en mühim bir maraz-ı ruhî

en mühim bir maraz-ı ruhî (Lem’alar/165) herkese muhalif olarak bütün kuvvetimle kaçtığım Kur’anın feyziyle anladım bütün kuvvetimle elinden geldiği kadar çalıştığım  eyleme dönüşü ve ifadelenisi şan ü şeref ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nâs ne kadar zararlı nefs-i emmaresiyle mücadele edip, hem has kardeşlerinin onun hakkındaki hüsn-ü zanlarını reddedip o has kardeşlerinin hatırlarını kırması ve enaniyetli hodfüruşluk  ve şahsını medh ü senadan ve ne kadar faidesiz mahviyet etmek ve benliği bırakmak ve yazdığı cevabî mektublarında onların kendi hakkında medihlerini ve […]

27 Şub 2016

başka uzun yolda hareket eden bir adam

muhakkikler nev’-i insanın güneşleri olan bu üç cemaat-ı azîme bu üç büyük ve âlî heyetlerin fermanları ile verdikleri haberleri dinlemeyen müçtehidler nev’-i insanın kamerleri olan bu üç taife-i ehl-i hakikat saadet-i ebediyeye giden, onların gösterdikleri yol olan sırat-ı müstakimde gitmeyenler sıddıkînler nev’-i insanın yıldızları olan beşerin kudsî kumandanları yüzde doksandokuz dehşetli tehlike ihtimalini nazara almayan ve bir tek muhbirin bir yolda tehlike var demesiyle o yolu bırakan başka uzun yolda hareket eden bir adam elbette ve elbette vaziyeti şudur ki: […]