logo

şahs-ı manevi kanunları

Birincisi

Asrımızın üç dehşetli kumandanının temsil ettiği dehşetli akımların karşısında durarak üç dehşetli kelimelere karşı olmak ve üç dehşetli sualin anahtarını keşfetmek ve üç büyük cemaati azimeye taraftar olarak bu cihetle dostunu düşmanını bilerek risale i nuru Tenkid etmemek

İkincisi

Dünya oyunları için vazife adına kilitlenen kapıları kırmamak, Risale-i Nur’un safiyetine ilişmemek ve tahrife medar şeyler yapmamak.

Üçüncüsü

 • Harici hadisati merak etmemek ve sormamak, bu tarz nesriyattan uzak durmak
 1. Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase” deyip siyasetten bütün kuvvetiyle kaçmak
 2. işkencede sıkıntılar da çeksen ehl-i siyasetin nazar-ı dikkatini kendine celbetmemek
 3. ve siyasete karışmamak için bir defada olsa istirahatın için hükûmete müracaat etmemek

Dördüncüsü

Nurların esası ve hedefi, iman-ı tahkikî ve hakikat-ı Kur’aniyedir.

Bu esas ve hedefe zıt olarak tarikatcilik yapmak meslegimizde yoktur.

Beşincisi

Nur mesleğinin esası olan şefkatin muktezasina zıt hareket etmemek ve bu cihetle :

masumlara zarar gelmemesi için beddua bile etmemek

ve idare ve asayisi ihlal etmemek bilakis muhafazasına çalışmak

Altıncısı

 • şan ü şeref ve enaniyetli hodfuruşluk ve şöhretperestliği en mühim bir maraz-ı ruhi ve de ne kadar zararlı, ve ne kadar faidesiz ve manasız olduğunu anlamak ve bilmek
 • herkese muhalif olarak ziyade hüsn-ü zan ve teveccüh-ü nasdan, ve şahsını medh ü senadan, ve kendini manevi makam sahibi bilmekten bütün kuvvetimle kaçmak
 • nefs-i emmareyle mücadele edip, mahviyet etmek ve benliği bırakmak ve tasannu ve riyakarlık yapmamak
 • kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur’anın tefsiri olan risale-i nura ve dolayısıyla nur şakirdlerinin şahs-ı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmek
 • şahsını beğendirmeye çalışmamak ve istememek ve reddetmek

 

Yedincisi

 1. siyasete karışmamak
 2. ve ihlasına zarar vermemek
 3. ve hükûmetin nazarını kendine celbetmemek
 4. ve dünya ile meşgul olmamak
 5. ehl-i dünyanın dünyalarına hiç karışmayıp kendi âhireti ile meşgul olmak
 6. millet ve vatanın hayat-ı içtimaiyesini ve ahlâkını ve asayişini temine çalışmak
 7. milletin hakikî nokta-i istinadı olan âlem-i İslâmın uhuvvetini ve bu millete de dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir surette çabalamak

Sekizincisi

 1. dünyaya temas etmemek
 2. hayat-ı içtimaiye temas etmemek
 3. siyasete temas etmemek
 4. halkın hürmetinden çekinmek gibi bir halet-i ruhiye taşımak
 5. milliyetçilik yapmayarak bir dindar, müttaki Kürdü lakayt çok türklere tercih etmek, hem imanı bulunan Kürd kardeşlerini yüz türke değişmemek
 6. hürmet ve ihtiram görmemek için zaruret olmadan halklarla görüşmemek
 7. kuvvetiyle ve asarıyla islamiyetin uhuvvetine ve müslümanların muhabbetine çalışmak
 8. şedid düşmana menfi hareket etmeyip, hatta onunla meşgul dahi olmayarak beddua bile etmemek
 9. Türk milleti kur’an’ın bayraktarı ve sena-yı kurana mazhar olduğu için o milleti sevmek

Dokuzuncusu

Ne kadar mühim de olsa siyasete temas eden meselelerde sükut etmek

Onuncusu

Bütün bu kanunlar için nokta-i istinadı yalnız “”Hasbünallahü ve ni’melvekil”  bilmek ve demek.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir